Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Dokumenttype 

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Folketingstidende C: Lov- og beslutningsforslag som vedtaget

Viser 1-25 af 43 
NrTitelTypeDato (Samling)PDFDok. kurvOversigt
L 226Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L226/20181_L226_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L226/index.aspx
L 222Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).Lovforslag som vedtaget07-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L222/20181_L222_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L222/index.aspx
L 220 AForslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Auktion m.v. over fangstrettigheder samt frivilligt kystfiskermærke).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220A/20181_L220A_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L220A/index.aspx
L 220 BForslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Digitaliseret fiskerikontrol).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L220B/20181_L220B_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L220B/index.aspx
L 218Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser. (Øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn med de frie skoler m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L218/20181_L218_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L218/index.aspx
L 217Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L217/20181_L217_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L217/index.aspx
L 215Forslag til lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed. (Initiativer til styrkelse af cybersikkerheden).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L215/20181_L215_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L215/index.aspx
L 211Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L211/20181_L211_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L211/index.aspx
L 210Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L210/20181_L210_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L210/index.aspx
L 209Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L209/20181_L209_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L209/index.aspx
L 205Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L205/20181_L205_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L205/index.aspx
L 204Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L204/20181_L204_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L204/index.aspx
L 203Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L203/20181_L203_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L203/index.aspx
L 202Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L202/20181_L202_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L202/index.aspx
L 201Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L201/20181_L201_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L201/index.aspx
L 200Forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om folkeskolen, lov om de gymnasiale uddannelser og lov om erhvervsuddannelser. (Måling af elevers trivsel).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L200/20181_L200_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L200/index.aspx
L 199Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love. (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L199/20181_L199_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L199/index.aspx
L 198Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer, etablering af en særlig godsordning for Mandø og adgang til at yde støtte ved et eventuelt driftsunderskud ved en afløserfærge).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L198/20181_L198_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L198/index.aspx
L 196Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.).Lovforslag som vedtaget30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L196/20181_L196_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L196/index.aspx
L 195Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. (Forenkling af reglerne om indberetning af ligestillingsredegørelser).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L195/20181_L195_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L195/index.aspx
L 194Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Styrket indsats på høreapparatområdet).Lovforslag som vedtaget25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L194/20181_L194_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L194/index.aspx
L 191Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler).Lovforslag som vedtaget07-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L191/20181_L191_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L191/index.aspx
L 189Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).Lovforslag som vedtaget02-05-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L189/20181_L189_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L189/index.aspx
L 186Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog fra 70 km i timen til 80 km i timen uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje).Lovforslag som vedtaget23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L186/20181_L186_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L186/index.aspx
L 185Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Støtte til styrket indsats i landsbyer).Lovforslag som vedtaget23-04-2019
(2018-19 (1. samling))
/RIpdf/samling/20181/lovforslag/L185/20181_L185_som_vedtaget.pdf/samling/20181/lovforslag/L185/index.aspx
Viser 1-25 af 43