Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Viser 1-25 af 37 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
L 232Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Udlændinge- og Integrationsministeriet25-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 231Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse om ophold på Færøerne i første instans til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet).Udlændinge- og Integrationsministeriet24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
L 217Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Videreførelse af igu-ordningen og egu-bonusordningen).Udlændinge- og Integrationsministeriet28-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 166Forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale.Udlændinge- og Integrationsministeriet20-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 165Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).Udlændinge- og Integrationsministeriet20-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 152Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).Udlændinge- og Integrationsministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 151Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 150Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nægtelse af udstedelse af særlig rejselegitimation til udlændinge, gebyr for indgivelse af ansøgning om laissez-passer og spærring af dansk udstedt rejselegitimation i Det Centrale Pasregister).Udlændinge- og Integrationsministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 140Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet15-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 133Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen).Udlændinge- og Integrationsministeriet19-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 118Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet28-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 81Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Udlændinge- og Integrationsministeriet25-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 80Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier, forhøjelse af gebyr for ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation og fastsættelse af nærmere regler om udlændinges fravær i undervisning i dansk m.v.).Udlændinge- og Integrationsministeriet25-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 55Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser samt justering af de supplerende overførte betingelser for ægtefællesammenføring).Udlændinge- og Integrationsministeriet04-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 43Hvad kan ministeren oplyse om konsekvenserne af at sætte integrationsydelsen op og afskaffe kontanthjælpsloftet?Udlændinge- og Integrationsministeriet30-04-2019
(2018-19 (1. samling))
F 27Vil regeringen redegøre for, om og i givet fald hvordan regeringen vil sikre, at det offentlige værner om dansk madkultur og derfor altid skal udbyde måltider med ikkerituelt slagtet kød som alternativ til måltider med rituelt slagtet kød, f.eks. halal, for at imødekomme borgere, der af f.eks. politiske, religiøse eller etiske årsager ikke ønsker at spise kød, som er rituelt slagtet?Udlændinge- og Integrationsministeriet13-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 22Hvad kan regeringen oplyse om sin stillingtagen til FN’s aftale om migration, »Global Compact for Migration«, der eventuelt tiltrædes den 10.-11. december 2018 i Marrakech?Udlændinge- og Integrationsministeriet04-12-2018
(2018-19 (1. samling))
F 19Vil regeringen redegøre for, hvordan det i et historisk perspektiv er gået med integrationen af personer, der strømmet til fra de muslimske lande, hvad status er på integrationen af denne befolkningsgruppe set i forhold til indvandrere fra øvrige lande, og hvad regeringens ambitioner og mål er for den muslimske befolkningsgruppe i Danmark?Udlændinge- og Integrationsministeriet08-11-2018
(2018-19 (1. samling))
F 13Hvilke overvejelser giver det regeringen anledning til, at der meget ofte i medierne omtales sager, hvor dansk-udenlandske ægtepar, som ikke har udsigt til at ligge det offentlige til byrde, afskæres fra at bo sammen i Danmark, og sager, hvor dansktalende børn, der er velintegrerede i den danske folkeskole, får afslag på at bo i Danmark sammen med deres udenlandske mor eller far og deres danske stedmor eller stedfar med den begrundelse, at der ikke er udsigt til en vellykket integration i Danmark?Udlændinge- og Integrationsministeriet24-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 12Hvad kan ministeren oplyse om de integrationsmæssige og uddannelsesmæssige konsekvenser af den ændring af udlændingeloven, der blev gennemført med vedtagelsen af lovforslag nr. L 87 (folketingsåret 2015-16), som indebar et skærpet beskæftigelseskrav, så uddannelse ikke længere indgår ved beregning af retten til permanent opholdstilladelse, herunder om regeringen vil overveje igen at lade uddannelse indgå ved beregningen med henblik på at tilskynde flere flygtninge og indvandrere til at tage en uddannelse til gavn for sig selv og for det danske samfund?Udlændinge- og Integrationsministeriet24-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 3Kan ministeren oplyse, om regeringen ønsker at forhindre udenlandske pengeoverførsler til byggeri af moskeer og til muslimske kulturelle, ideologiske og religiøse formål i Danmark, og i givet fald, hvordan?Udlændinge- og Integrationsministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
F 1Hvad kan regeringen oplyse om de hidtil opnåede resultater på udlændingeområdet fra 2015 til 2018, og hvilke nye mål vil regeringen arbejde for i de kommende år?Udlændinge- og Integrationsministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
B 147Forslag til folketingsbeslutning om fratagelse af syrienskrigeres danske statsborgerskab.Udlændinge- og Integrationsministeriet20-03-2019
(2018-19 (1. samling))
B 145Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod markante religiøse symboler og religiøs beklædning for ansatte med direkte borgerkontakt.Udlændinge- og Integrationsministeriet14-03-2019
(2018-19 (1. samling))
B 143Forslag til folketingsbeslutning om strammere regler for at opnå permanent opholdstilladelse.Udlændinge- og Integrationsministeriet12-03-2019
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-25 af 37