Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.folketingstidende.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

Samling eller periode

Fra
Til

Ministerium

Forslag

  
Kontakt
Folketingstidende
Christiansborg
1240 København K
Tlf. +45 33 37 34 68

Ministerområde: Erhvervsministeriet

Viser 1-25 af 45 
NrTitelMinisterområdeDato (Samling)
R 18Erhvervsministerens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2019.Erhvervsministeriet24-04-2019
(2018-19 (1. samling))
R 14Erhvervsministerens redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2018.Erhvervsministeriet03-04-2019
(2018-19 (1. samling))
R 9Erhvervsministerens redegørelsen om Danmarks Digitale Vækst.Erhvervsministeriet28-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 208Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner).Erhvervsministeriet20-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 205Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).Erhvervsministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 204Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv).Erhvervsministeriet13-03-2019
(2018-19 (1. samling))
L 190Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital).Erhvervsministeriet28-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 189Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. (Gennemførelse af den politiske aftale om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering og gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering).Erhvervsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 188Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven. (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.).Erhvervsministeriet27-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 169Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.Erhvervsministeriet26-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 168Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.Erhvervsministeriet26-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 159Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.Erhvervsministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 158Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.Erhvervsministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 157Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).Erhvervsministeriet06-02-2019
(2018-19 (1. samling))
L 136Forslag til lov om ændring af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer. (Digital skibsregistrering).Erhvervsministeriet09-01-2019
(2018-19 (1. samling))
L 131Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd).Erhvervsministeriet19-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 125Forslag til lov om ændring af udbudsloven. (Offentliggørelse af alle dele af evalueringsmodellen og krav om evaluering af kvalitet uden kendskab til pris ved visse større bygge- og anlægskontrakter). Erhvervsministeriet12-12-2018
(2018-19 (1. samling))
L 99Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr).Erhvervsministeriet14-11-2018
(2018-19 (1. samling))
L 79Forslag til lov om firmapensionskasser.Erhvervsministeriet24-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 73Forslag til lov om erhvervsfremme.Erhvervsministeriet23-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 68Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. (Ændringer af indstillingsretten af midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond m.v.).Erhvervsministeriet09-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 67Forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark. (Ændringer af sammensætningen af Det Nationale Turismeforum, overflytning af turismeudviklingsselskaber til staten samt styrket koordination af international markedsføring).Erhvervsministeriet09-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 51Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).Erhvervsministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 50Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Overenskomstdækning ved offshoreaktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde).Erhvervsministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
L 49Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven. (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.).Erhvervsministeriet03-10-2018
(2018-19 (1. samling))
Viser 1-25 af 45